EBCED Tablosu Nedir?

Ebced; yukarıda açıklanan yaygın kullanım alanlarının dışında, bazı özel maksatlarla geliştirilmiş “Şifre Alfabeleri” denilen çeşitli sistemlerin düzenlenmesinde de esas alınmıştır. Bilhassa Hurufilikle, Bektaşilikte ve genel olarak bütün tasavvufi edebiyatlarda ebced harflerinin bazı sırları ve rakam değerlerinin de çeşitli havassı olduğu yolunda yaygın bir kanaati yansıtan manzum veya mensur, birçok örnek bulmak mümkündür.

Define arayıcılarına rehberlik ve kaynaklık üstlenen tılsımcı ve bakımcıların hemen hemen tamamına yakını da, yukarıda açıkladığımız ebced yazılımından faydalanmaktadırlar. Tüm havas ilimlerinin de tamamının temelinde ebced bulunmaktadır. Tabii sadece bu harf değerlerini bilmek tılsım yapabilmeye ya da yapılmış olanı çözmeye yeterli olmamaktadır.

Kendisiyle görüşmelerde bulunduğumuz, bu işlerin ve özellikle definecilikte konuya hâkim olduğu çokça bilinen bir zat bize; Azaim (Cin toplama ilmi), Havas, Cifr gibi ilim sahalarının herkesin karı olamayacağını çok veciz bir biçimde anlattı. Özellikle de ibadetinde noksanlık olanların bu ilimlerde kesinlikle muvaffak olamayacaklarını, aksine; kendilerine başvuranların de sükût-u hayale uğrayacaklarını ifade etti.

Bu zatın anlatımına göre; Arapçanın bir bakıma temeli olan Sarf-Nahiv ilimleri bilinmediği için, çoğu insanın medyumluğu ve bu alandaki çalışmaları da başarısız kalmaya mahkûmdur. Hatta yukarıda sayılan ilimlere ilaveten vefk ilmine de hâkim olmak gerekmektedir. Halen, bu işlerde adı ortada gezen pek çok kişinin yaptığı şeyin “ Taklit etme “ den başka bir şey olmadığı bize ifade edildi.

EBCED Nerelerde Kullanılıyor?

Yahudi ve Hıristiyan dünyasında da bu usul çokça kullanılmış, özellikle mezar taşlarına bu tür çalışmalar sıkça yansımıştır.

İncil’de bulunan bu tür sayısal hesapla yapılmış ilahi bir adlandırma da Alpha ve Omega’dır: Bu deyim Yunan alfabesinin ilk ve son harfinden yola çıkarak oluşturulmuştur. Bu ifade Hıristiyan düşüncesinde ilmin ve kâinatın anahtarını temsil eder. Hz. İsa, Alfa ve Omega olduğunu söyleyerek kendini her şeyin başı ve sonu diye adlandırmıştır.

Kendine “ Kutsal Ruh’la “, yani Hıristiyan inancına göre Allah’ın varlığı ile özdeşleşmiştir. Güya, Matta İncil’ine inanılacak olursa; “ Ruh = Cebrail “, vaftizi sırasında Hz. İsa’ya güvercin biçiminde görünmüş. Yunanca Peristera (Güvercin) kelimesi 801 değerini, yani tam olarak Alfa ve Omega deyimindeki harflerin değerlerinin toplamını taşıdığından, Alfa ile Omega Hıristiyan Teslis inancının doğrulamanın esrarlı bir biçiminden başka bir şey değildir.

 

A ve  W                           P     E     P     S     T     E     P     A   

       1      800                         80     5   100  200  300   5   100    1

 

Cebrail ve İsa

Alfa + Omega = İsa                Peristera (Güvercin) = Cebrail

Define arama işlerinde yararlı olabileceği düşüncesiyle; kayalarda ve muhtelif arazi materyallerinde görülebilecek simgelerin yapısıyla ilgili bir örnek daha verelim. Bu örnekler arazide ya da farklı mekânlarda iz ve işaret okuyacaklar için büyük ölçüde önem taşımaktadır.

Ortaçağın Roma ve Bizans dini anlayışında çokça işlenen bir başka fikir de, sayılara sembol anlamlar yükleyerek, çizgi biçimlerine göre tabiatüstü manalar kazandırmak olmuştur.

Paris Milli Kütüphanesinde bulunan bir el yazmasında, haç ( V ) şeklindeki Yunanca (Tau) harfiyle gösterilen 300 sayısı üzerine şu yazılmıştır: ” Her hangi bir rakam, o rakamı iki biçimde; yani: harfle ve söyleyişle (konuşurken ve yazarken) tarif etmeye yarayan yazı vasıtasıyla gizli tutulur.  Bunun harflerle tarifi üç biçimde olur:

1- Şekillerle, 2- Sırayla,    3- Şifreyle.

Şekille derken, Dünyanın yaratılışından beri İsalı haç işaretiyle imanı taşıdığı söylenen 300 sayısı gibi; Çünkü Yunanlılarda 300 sayısı, haç görünümünde olan (T) harfiyle simgelenmiştir.